2015 r - kontrole zewnetrzne 

 

 

* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.)

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2015 r.

 

ROK 2015 – czwarty kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

57.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

02.10.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.09.02.00-00-008/09 wnioski o płatność nr RPPM.09.02.00-00-008/09-09, RPPM.09.02.00-00-008/09-10, RPPM.09.02.00-00-008/09-11

 Efekt kontroli

58.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

02.09.2015

Kontrola ex-post  dokumentacji postępowania, zgodność z regulacjami prawa wspólnotowego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013

Efekt kontroli

59.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

08.10.2015

26.11.2015

Restrukturyzacja wybranych spzoz korzystających z pomocy ze środków publicznych

Efekt kontroli

60.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

14.10.2015

Audyt projektu RPPM.02.01.00-00-005/09-00 wnioski o płatność 23, 24, 25

 Efekt kontroli

61.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

14.10.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.04.01.00-00-048/12 wnioski o płatność 5,6,7

 Efekt kontroli

62.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

16.10.2015

Audyt w zakresie projektów POKL.07.02.02-22-011/12, POKL.08.01.01-22-004/13

Przedmiotowa   kontrola  była   prowadzona   w   ramach  czynnościaudytowych  będących częścią    procesu    zamykania  całego    Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   2007-2013   (POKL   2007-2013).   Adresatem sprawozdania  końcowego  z  audytu  całego  POKL  2007-2013  jest  Instytucja Zarządzająca POKL 2007-2013.
była
prowadzona w ramach
czynności
audytowych
będących
częścią
procesu zamykania
całego
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki 2007-2013 (POKL 2007-2013). Adresatem
sprawozdania
końcowego
z audytu
całego
POKL 2007-2013 jest Instytucja
Zarządzająca
POKL 2007-2013.

63.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

14.10.2015

Audyt desygnacyjny RPO WP 2014-2020

Efekt kontroli

64.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

19.10.2015

Kontrola projektu KiK 23

Efekt kontroli

65.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

21.10.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.04.02.00-00-002/09

Efekt kontroli

66.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

26.10.2015

Audyt desygnacyjny RPO WP 2014-2020

Efekt kontroli

67.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

28.10.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.08.02.00-00-024/11 wnioski o płatność 1, 2, 3

 Efekt kontroli

68.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ekspert Techniczny

30.10.2015

05.11.2015

Przegląd śródokresowy projektu KIK/23 „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”

Efekt kontroli

69.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

02.11.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.03.02.02-00-009/09 wniosek o płatność nr RPPM.03.02.02-00-009/09-19

 Efekt kontroli

70.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.11.202014

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.05.05.00-00-054/09 wnioski o płatność 3, 4, 5

 Efekt kontroli

71.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

12.11.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.03.02.01-00-010/10 wnioski o płatność nr 17, 17-K01, 18

 Efekt kontroli

72.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.11.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.04.02.00-00-001/09 wnioski o płatność nr 18, 19, 20

 Efekt kontroli

73.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

25.11.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.03.01.00-00-004/13 wnioski o płatność RPPM.03.01.00-00-004/13-2, RPPM.03.01.00-00-004/13-3

 Efekt kontroli

74.

Wojewoda Pomorski

25.11.2015

07.12.2015

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, realizacja dochodów własnych na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wysokość wydatków ponoszonych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy*

 

Efekt kontroli

75.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

8.12.2015

Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.03.01.00-00-003/09 wnioski o płatność nr 20 i 21

 Efekt kontroli

76.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

8.12.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.05.02.00-00-003/09 wnioski o płatność RPPM.05.02.00-00-003/09-9, RPPM.05.02.00-00-003/09-10, RPPM.05.02.00-00-003/09-11

 Efekt kontroli

77.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

9.12.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.08.01.02-00-047/12 wnioski o płatność RPPM.08.01.02-00-047/12-03-K01, RPPM.08.01.02-00-047/12-10

 Efekt kontroli

78.

Wojewoda Pomorski

18.12.2015

21.12.2015

Poprawność realizacji zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń rodzinnych, prawidłowość przyjmowanych wniosków, prawidłowość kompletowania załączników, poprawność wydawania decyzji i ich terminowość, sposób prowadzenia dokumentacji i organizacji pracy

Efekt kontroli

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2015 r. 

 

ROK 2015 – trzeci kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

41.

Polska Organizacja Turystyczna

01.07.2015

Kontrola na zakończenie realizacji projektu 6.4. POIG „Pętla Żuławska”*

 

42.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

06.07.2015

18.08.2015

Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Efekt kontroli

43.

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

13.07.2015

17.07.2015

Wykorzystanie środków PFRON przekazanych wg  algorytmu na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

44.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

04.08.2015

Audyt certyfikacyjny płatność PUG nr 002/002/6921-UM1100147/11/01

Efekt kontroli

45.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

19.08.2015

20.08.2015

Weryfikacja poprawności wykonywania czynności kontrolnych w ramach działań delegowanych do SW – PROW 2007-2013

Efekt kontroli

46.

Grupa Gumułka  - Audyt Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

25.08.2015

27.08.2015

RPD PT PO KL w roku 2015

Efekt kontroli

47.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

25.08.2015

28.08.2015

Kontrola systemowa PO KL kontrola projektu pt. „Na pomoc pracy …” nr POKL.08.01.02-22-001/12*

 

48.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

01.09.2015

Audyt  operacji projekt: POKL.08.01.01-22-004/13 wniosek o płatność POKL.08.01.01-22-004/13-05

Przedmiotowa   kontrola  była   prowadzona   w   ramach  czynnościaudytowych  będących częścią    procesu    zamykania  całego    programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   2007-2013   (POKL   2007-2013).   Adresatem sprawozdania  końcowego  z  audytu  całego  POKL  2007-2013  jest  Instytucja Zarządzająca POKL 2007-2013.

49.

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

01.09.2015

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych

Efekt kontroli

50.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

07.09.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.02.01.00-006/09 wniosek o płatność nr RPPM.02.01.00-00-006/09-18

Efekt kontroli

51.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

14.09.2015

Audyt systemu RPO WP 2007-2013

Efekt kontroli 

52.

Prezes Rady Ministrów

14.09.2015

17.09.2015

Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie pomorskim

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764 t.j. ze zm.).

53.

Komisja Europejska

17.09.2015

18.09.2015

Misja Audytowa KE nr FV/2015/005/PV  monitorująca  wdrażanie planu działań naprawczych w mechanizmie pomocy wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw

 Przedmiotowa   kontrola  była częścią czynności   kontrolnych prowadzonych  w  ramach  całego  mechanizmu  pomocy  finansowej  wstępnieuznanym  grupom  producentów  owoców  i  warzyw.  Adresatem  sprawozdaniaz kontroli jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

54.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.09.2015

Audyt operacji projektu nr PRRM.06.03.00-00-009/08 wnioski o płatność PRRM.06.03.00-00-009/08-23, PRRM.06.03.00-00-009/08-24

 Efekt kontroli

55.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

29.09.2015

Audyt operacji SW11-6173-SW11/09  nr umowy 00380-6173-SW1101095/12/13*

 

56.

Wojewoda Pomorski

30.09.2015

13.10.2015

Kontrola SZIK RPO 2007-2013

Efekt kontroli

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2015 r.

 

ROK 2015 –drugi kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

19.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.04.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.04.01.00-00-043/12

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

20.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.04.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.08.02.00-00-014/11

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

21.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

14.04.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.04.01.00-00-029/12

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

22.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

16.04.2015

Audyt w zakresie kwot ujemnych wymienionych projektów RPPM.02.01.00-00-002/08, RPPM.03.01.00-00-001/09, RPPM.03.02.02-00-013/09, RPPM.08.01.02-00-033/12, RPPM.08.01.02-00-038/09, RPPM.09.01.00-00-026/09, RPPM.09.01.00-00-108/09, RPPM.09.02.00-00-015/10, RPPM.10.02.00-22-005/11

Efekt kontroli

23.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

16.04.2015

Audyt operacji projekt nr SW11-6173-SW1101752/12 umowa 00559-6173-SW1101752/12/14

Efekt kontroli

24.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

20.04.2015

21.04.2015

Czynności kontrolne w związku z realizacją umowy nr 00001-61540-FAPA00125/15 w ramach PO RYBY

Efekt kontroli

25.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

06.05.2015

Czynności follow-up dp ASRPO WP*

 

26.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

07.05.2015

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, projekt Wykonanie robót melioracyjnych obszarów ochrony przeciwpowodziowej przy strudze wodnej Kanał Młyński w Zdradzie SW-6173-SW1102076/13

Efekt kontroli

27.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

07.05.2015

Audyt operacji projektu RPPM.03.01.00-00-001/13

Efekt kontroli

28.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

11.05.2015

Audyt operacji projektu nr POKL.07.02.01-22-075/11 wnioski o płatność POKL.07.02.01-22-075/11-02, POKL.07.02.01-22-075/11-03*

Efekt kontroli

29.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

12.05.2015

Audyt systemu zarządzania i kontroli PO KL

Efekt kontroli

30.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

12.05.2015

15.05.2015

Kontrola PT umowa nr 770/14 z dnia 10.10.2014

Efekt kontroli

31.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

19.05.2015

20.05.2015

Kontrola projektu POKL.06.01.01-22-083/13

Efekt kontroli

32.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

19.05.2015

Audyt operacji projektu nr PRRM.03.02.01-00-008/10 wnioski o płatność RPPM.03.02.01-00-008/10-16, RPPM.03.02.01-00-008/10-17, RPPM.03.02.01-00-008/10-17-K01, RPPM.03.02.01-00-008/10-18, RPPM.03.02.01-00-008/10-19

Efekt kontroli

33.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

25.05.2015

Audyt operacji projekt SW11-6173-SW11001546/12 PPH AQUAMAR

Efekt kontroli

34.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

25.05.2015

28.05.2015

Kontrola projektu POIŚ.07.03.00-00-34/13 „Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi PKM w Trójmieście”

Efekt kontroli

35.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

26.05.2015

29.05.2015

Kontrola na miejscu Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Umowa nr 163/14 z dnia 08.10.2014

Efekt kontroli

36.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

27.05.2015

Audyt operacji SW11-6173-SW1100122/11 Gmina Łęczyce

Efekt kontroli

37.

Komisja Europejska

23.06.2015

2015/PL/Btag

 
Dokumentacja przebiegu i efektu
kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 j.t.)

 

38.

Komisja Europejska

23.06.2015

2015/PL/Btag

 
Dokumentacja przebiegu i efektu
kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 j.t.)

39.

Pomorski Urząd Wojewódzki

24.06.2015

Zadania obronne

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

40.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29.06.2015

20.06.2015

Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO RYBY 2007-2013

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

 

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2015 r. 

 

ROK 2015 – pierwszy kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

1.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

13.02.2015

Kontrola wykonania zadań w działaniach 125, 321, 322, 323 z programu PROW 2007-2013*

 

2.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

23.02.2015

Kontrola zgodności z prawem przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

3.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

23.02.2015

Audyt projektu nr RPPM.02.02.02-00-001/10 ”Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach” wnioski o płatność RPPM.02.02.02-00-001/10-06-K-01, RPPM.02.02.02-00-001/10-07

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

4.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.02.2015

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z środków UE w ramach RPO WP, projekt pod nazwą „Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach nr RPPM.09.02.00-00-003/10, wniosek o płatności RPPM.09.02.00-00-003/10-08

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

5.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.02.2015

Audyt operacji RPO WP2007-2013  projekt nr RPPM.04.01.00-00-002/14 „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I” wnioski o płatność nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 i nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

6.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

25.02.2015

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.04.02.00-00-002/09 wniosek o płatność  RPPM.04.02.00-00-002/09-15

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

7.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

25.02.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.04.01.00-00-050/12 wnioski o płatność RPPM.04.01.00-00-050/12-05, RPPM.04.01.00-00-050/12-06, RPPM.04.01.00-00-050/12-07, RPPM.04.01.00-00-050/12-08, RPPM.04.01.00-00-050/12-09

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

8.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

02.03.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.06.03.00-00-009/08 wnioski o płatność RPPM.06.03.00-00-009/08-21 i RPPM.06.03.00-00-009/08-22

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

9.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

02.03.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.05.01.00-00-005/09 wnioski o płatność  RPPM.05.01.00-00-005/09-16, RPPM.05.01.00-00-005/09-17, RPPM.05.01.00-00-005/09-18

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

10.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

03.03.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.08.01.02-00-041/12 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-041/12-05

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

11.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

03.03.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.02.02.01-00-003/11 wnioski o płatność RPPM.02.02.01-00-003/11-10, RPPM.02.02.01-00-003/11-11, RPPM.02.02.01-00-003/11-12

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

12.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

11.03.2015

Audyt operacji projekt SW11-6173-SW1100541/12

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

13.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

12.03.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.04.01.00-00-046/12

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

14.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

18.03.2015

Audyt operacji projekt nr RPPM.10.02.00-22-005/11

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

15.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

23.03.2015

Audyt operacji projektu nr RPPM.03.02.01-00-011/10 wnioski o płatność RPPM.03.02.01-00-011/10-03-K-01, RPPM.03.02.01-00-011/10-13, RPPM.03.02.01-00-011/10-14, RPPM.03.02.01-00-011/10-15

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

16.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.03.2015

Audyt operacji projekt „Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne i zagospodarowanie terenu” nr umowy 00400-6173-SW1100999/12/14 Beneficjent Gmina Brusy

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

17.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

25.03.2015

Audyt operacji PO Ryby 2007-2013 projekt „Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności formy budowlanej” umowa nr 00717-6173-SW1101159/12/14

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

18.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

25.03.2015

Audyt operacji PO Ryby 2007-2013 kwoty ujemne nr projektu SW11-6173-SW1100754/12

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

 

 

Przedmiotowa kontrola
była
prowadzona w ramach
czynności
audytowych
będących
częścią
procesu zamykania
całego
programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki 2007-2013 (POKL 2007-2013). Adresatem
sprawozdania
końcowego
z audytu
całego
POKL 2007-2013 jest Instytucja
Zarządzająca
POKL 2007-2013.
 


Liczba odwiedzin : 754
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-10-11 10:26:34
Czas publikacji: 2018-05-25 13:42:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak