2016 r. - kontrole zewnętrzne 

 

 

* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.)
 
Wykaz kontroli zewnętrznych za 2016 r.
 
L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli **
1.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 11.01.2016 Audyt operacji projektu nr RPPM.03.02.02-00-012/09 dla WNP 21 ”Rewitalizacja historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie z remontem i rozbudową”  Efekt kontroli
2.        Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 12.01.2016         26.01.2016 Wykorzystanie budżetu państwa w 2015 r. efekt kontroli
3.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.01.2016 Audyt operacji projektu nr RPPM.02.02.01-00-003/11 pn. ”Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego”  Efekt kontroli
4.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 18.01.2016 Audyt operacji RPPM.04.01.00-00-044/12-04 „Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego  Efekt kontroli
5.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 09.02.2016 Audyt operacji Projektu nr RPPM.04.02.00-00-002/12 wniosek o płatność nr 9 „Dokumentacja przygotowania dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. Linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM  Efekt kontroli
6.        Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 11.02.2016            12.02.2016 Kontrola projektu realizacji w ramach PO RYBY nr 00139-61540-FAPA00159/15Agenc efekt kontroli
7.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 17.02.2016 Audyt operacji projektu nr RPPM.07.02.00-00-010/10 wnioski o płatność RPPM.07.02.00-00-010/10-18, RPPM.07.02.00-00-010/10-18, RPPM.07.02.00-00-010/10-18-K01, RPPM.07.02.00-00-010/10-19, RPPM.07.02.00-00-010/10-19, RPPM.07.02.00-00-010/10-19-K01, RPPM.07.02.00-00-010/10-20, RPPM.07.02.00-00-010/10-20,, RPPM.07.02.00-00-010/10-20-K01, RPPM.07.02.00-00-010/10-21, RPPM.07.02.00-00-010/10-22  Efekt kontroli
8.        Centralne Biuro Antykorupcyjne 18.02.2016 Kontrola zgodności z przepisami prawa podjęcia i realizacji decyzji o udzieleniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wsparcia finansowego na projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”*  
9.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 18.02.2016 Audyt systemu RPO WP na lata 2007-2015 w zakresie kryteriów oceny 13, 16 i 23*  
10.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 24.02.2016 Audyt operacji projekt nr RPPM.04.01.00-00-044/12 wnioski o płatność RPPM.04.01.00-00-044/12-08, RPPM.04.01.00-00-044/12-09  Efekt kontroli
11.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 24.02.2016 Audyt operacji projekt nr RPPM.03.01.00-00-003/13 wnioski o płatność RPPM.03.01.00-00-003/13-02, RPPM.03.01.00-00-003/13-03, RPPM.03.01.00-00-003/13-04  Efekt kontroli
12.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 29.02.2016 Audyt operacji projektu nr RPPM.04.01.00-00-048/12 WNP RPPM.04.01.00-00-048/12-08, RPPM.04.01.00-00-048/12-09, RPPM.04.01.00-00-048/12-10  Efekt kontroli
13.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 03.03.2016 Audyt operacji projekt nr RPPM.03.01.00-00-001/13-02, RPPM.03.01.00-00-001/13-03, RPPM.03.01.00-00-001/13-04, RPPM.03.01.00-00-001/13-05, RPPM.03.01.00-00-001/13-06  Efekt kontroli
14.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  03.03.2016 Audyt operacji projekt nr RPPM.03.02.01-00-010/10 WNP nr 19, 20, 21  Efekt kontroli
15.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 03.03.2016 Audyt operacji projektu nr SW11-6173-SW1102228/13 nr umowy 00770-6173-SW1102228/13/15 Przedmiotowa   kontrola  była   prowadzona   w   ramach   audytu związanego z  deklaracją zamknięcia całego   Programu   Operacyjnego  ZrównoważonyRozwój  Sektora  Rybołówstwa  i  Nadbrzeżnych  Obszarów  Rybackich  2007-2013  (PO  Ryby  2007-2013).  Adresatem  sprawozdania końcowego  z  audytu całego  PO  RYBY  2007-2013  jest  Instytucja  Zarządzająca  PO  RYBY  2007-2013.
16.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 10.03.2016 Audyt operacji projekt nr RPPM.02.02.01-00-002/11 WNP nr RPPM.02.02.01-00-002/11-12, RPPM.02.02.01-00-002/11-13, RPPM.02.02.01-00-002/11-13-K01  Efekt kontroli
17.    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15.03.2016 Kontrola procesu obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 j.t.)
18.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.03.2016 Audyt operacji sprawa: SW11-6173-SW1101780/12 nr umowy: 00-855-6173-SW1101780/12/4 Przedmiotowa   kontrola  była   prowadzona   w   ramach   audytu  związanego   z  deklaracją zamknięcia całego   Programu   Operacyjnego Zrównoważony   Rozwój   Sektora  Rybołówstwa   i  Nadbrzeżnych   Obszarów Rybackich   2007-2013   (PO   Ryby   2007-2013).   Adresatem   sprawozdania końcowego    z    audytu  całego    PO    RYBY    2007-2013    jest    Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013
19.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 17.03.2016 Prawidłowość postępowania w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych RPO efekt kontroli
20.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 31.03.2016 Audyt operacji: Projekt RPPM.06.02.00-00-010/09 wniosek o płatność; RPPM.06.02.00-00-010/09-03  Efekt kontroli
21.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 07.04.2016 Audyt operacji: Projekt RPPM.09.03.00-00-025/10 wniosek o płatność; RPPM.09.03.00-00-025/10-12  Efekt kontroli
22.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 12.04.2016 Audyt operacji w odniesieniu do projektu „Rewitalizacja Sołectwa Karwieńskie Błota poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu parkowego” nr umowy: 00-836-6173-SW1102616/13/14 Przedmiotowa   kontrola  była   prowadzona   w   ramach   audytu  związanego   z  deklaracją zamknięcia całego   Programu   Operacyjnego Zrównoważony   Rozwój   Sektora  Rybołówstwa   i  Nadbrzeżnych   Obszarów Rybackich   2007-2013   (PO   Ryby   2007-2013).   Adresatem   sprawozdania końcowego    z    audytu  całego    PO    RYBY    2007-2013    jest    Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013.
23.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.04.2016 Audyt zamknięcia PROW 2007- 2013 Płatność nr 001/001/6921-UM1100288/14/01*  
24.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 27.04.2016 Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych efekt kontroli
25.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 12.05.2016 System informacji o funduszach europejskich na lata 2007- 2013 w ramach POPT.04.01.00-048/08*  
26.    Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku 17.05.2016 Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 r.*  
27.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 18.05.2016 Audyt systemu RPO WP 2014- 2020 w zakresie KWK 1-5, 7 (IZ) oraz KWK 9- 12 (IC) efekt kontroli
28.    Ministerstwo Rozwoju 02.06.2016
03.06.2016
Kontrola realizacji umowy na funkcjonowanie sieci PIFE. Okres objęty kontrolą od 25.03.2014 – 31.12.2015 efekt kontroli
29.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 02.06.2016 Audyt operacji w zakresie kwot skorygowanych w RPO WP 2007- 2013 w projektach:RPPM.05.05.00-00-016/09; RPPM.05.05.00-00-041/09;RPPM.05.05.00-00-043/09; RPPM.06.03.00-00-016/08; RPPM.07.01.00-00-009/08; RPPM.08.02.00-00-008/08; RPPM.09.01.00-00-104/09; RPPM.09.02.00-00-033/09  Efekt kontroli
30.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.06.2016 Audyt operacji : Projekt RPPM.04.02.00-00-001/09 Wniosek o płatność: RPPM.04.02.00-00-001/09-21,22,23  Efekt kontroli
31.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.06.2016 Audyt operacji : Projekt RPPM.04.02.00-00-002/09; Wniosek o płatność: RPPM.04.02.00-00-002/09-19,20,21  efekt kontroli
32.    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.06.2016 Audyt operacji sprawa: SW11-6173-SW1100724/12 nr decyzji: 00-874-6173-SW1100724/12/14*  
33.    Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku 16.06.2016 Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielonego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007- 2013*  
34.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 20.06.2016         15.09.2016 Wykorzystanie mechanizmu zapewnienia finansowania lub dofinansowania realizacji wybranych zadań efekt kontroli
35.    Wojewoda Pomorski 20.06.2016         21.06.2016 Efektywność wydatkowania środków z budżetu państwa w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego efekt kontroli
36.    Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22.06.2016           24.06.2016 Sprawdzenie procedur obsługi operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007- 2013*  
37. Ministerstwo Zdrowia 4.07.2016
22.07.2016
Departament zdrowia - w trybie zwykłym efekt kontroli
38. Wojewoda Pomorski 11.07.2016         22.07.2016 Funkcjonowanie systemy zarządzania i kontroli oraz stosowania pisemnych procedur zawartych w IW Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007- 2013 efekt kontroli
39. Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. 25.07.2016         25.07.2016 Kontrola zgodności rozliczeń. Postępowanie wyjaśniające nr RD1/2016/801/PL (EFRROW) Przedmiotowa   kontrola  była częścią czynności   kontrolnych prowadzonych  w  ramach  całego  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na  lata  2007-2013  (PROW  2007-2013).  Adresatem  sprawozdania  z  kontroli całego PROW 2007-2013 jest Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013.
40. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.07.2016         29.07.2016 Audyt LSI dla RPO w perspektywie 2014- 2020 efekt kontroli
41. Cofund Sp. z o.o. z upow. CPPC 10.08.2016           11.08.2016 Kontrola projektu KIK/23 efekt kontroli
42. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.08.2016 Audyt operacji w zakresie projektu RPPM.04.01.00-00-045/12 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołebiewko”  Efekt kontroli
43. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 19.08.2016 Wspieranie przedsiębiorczości poprzez regionalne fundusze doręczeniowe i pożyczkowe efekt kontroli
44. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 23.08.2016          15.09.2016 Wykorzystanie mechanizmu zapewnienia finansowania lub dofinansowania realizacji wybranych zadań efekt kontroli
45. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.08.2016 Audyt operacji- kwoty ujemne: RPPM.0301.00-00-001/13, RPPM.07.02.00-00-00-024/10 efekt kontroli
46. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 29.08.2016 Audyt operacji w zakresie projektu nr RPPM.04.02.00-00-002/09, WNP nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23  Efekt kontroli
47. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Gdańsk 01.09.2016             15.09.2016 Prawo pracy- fundusz świadczeń socjalnych efekt kontroli
48. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku 08.09.2016           30.09.2016 Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonania zwrotu podatku za okres 01.06.2016- 30.06.2016 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 j.t.)
49. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.09.2016 Audyt operacji w zakresie projektu RPPM.03.01.00-00-001/13, WNP nr 7, 7-ko1, 8, 9 efekt kontroli
50. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.09.2016 Audyt operacji Projektu nr RPPM.09.03.00-22-0001/15 WNP nr RPPM.09.03.00-22-0001/15-001, RPPM.09.03.00-22-0001/15-003  Efekt kontroli
51. Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Gdańsku 19.09.2016         05.12.2016 Dotwanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami efekt kontroli
52. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 19.09.2016            06.12.2016 Realizacja Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury w latach 01.01.2008- 06.12.2016 efekt kontroli
53. Wojewoda Pomorski 19.09.2016            20.09.2016 Ocena poprawności liczenia spraw w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w 2015 r. oraz w I półroczu 2016 r. efekt kontroli
54. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.09.2016 Audyt operacji w zakresie projektu RPPM.09.03.00-22-0002/15 WNP nr  RPPM.09.03.00-22-0002/15-002, RPPM.09.03.00-22-0002/15-005, RPPM.09.03.00-22-0002/15-007, RPPM.09.03.00-22-0002/15-008, RPPM.09.03.00-22-0002/15-010  efekt kontroli
55. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.09.2016 Audyt operacji projektu POPT.03.01.00-00-0003/15-003*  
56. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 19.10.2016 Audyt operacji w zakresie projektu nr KIK/23*  
57. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 26.10.2016 Audyt operacji w ramach PO RYBY 2007- 2013 operacje: 1) SW11-6173-SW!!03196/14, 2) SW11-6173-SW1102579/13 Przedmiotowa   kontrola  była   prowadzona   w   ramach   audytu  związanego   z  deklaracją zamknięcia całego   Programu   Operacyjnego Zrównoważony   Rozwój   Sektora  Rybołówstwa   i  Nadbrzeżnych   Obszarów Rybackich   2007-2013   (PO   Ryby   2007-2013).   Adresatem   sprawozdania końcowego    z    audytu  całego    PO    RYBY    2007-2013    jest    Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013.
58. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 04.11.2016 Audyt operacji 2007- 2013, operacja SW11-6173-SW1100518/12 Gmina Stegna

Przedmiotowa kontrola była prowadzona w ramach audytu związanego z deklaracją zamknięcia całego Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO Ryby 2007-2013). Adresatem sprawozdania
końcowego z audytu całego PO RYBY 2007-2013 jest Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013

59. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 07.11.2016 Audyt systemu RPO WP 2014- 2020 w zakresie KWK 8 (IZ) oraz KWK 13 (IC) efekt kontroli
60. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.11.2016 Audyt zamknięcia RPO WP 2007- 2013  Efekt kontroli
61. Wojewoda Pomorski 05.12.2016         14.12.2016 Dotacja na PROW w 2015 r. efekt kontroli
62. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 06.12.2016           09.01.2017 Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej efekt kontroli
63. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12.12.2016           12.12.2016 Kontrola trwałości umowy 319/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D efekt kontroli
64. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Gdańsk 20.12.2016          29.12.2016 Zgodnie z upoważnieniem do kontroli nr 1020161201901 efekt kontroli
 


Liczba odwiedzin : 366
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-04-24 09:31:34
Czas publikacji: 2018-05-25 13:36:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak