Informacja dotycząca użytkowania wieczystego 

 
 
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Pomorskiego należy wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego
w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok na poniższy rachunek:
 
PKO BP: 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
W przypadku wątpliwości w sprawie wysokości opłat rocznych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (58) 32 68 618 lub 645 -Departament Majątku i Geodezji.

Wniosek o zmianę użytkownika wieczystego gruntu - do pobrania


OŚWIADCZENIE (KLAUZULA INFORMACYJNA)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Zarząd Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą ul.   Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: info@pomorskie.eu; dmg@pomorskie.eu,            tel. + 48 58 32 68 640.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o ustawie o gospodarce nieruchomościami w celu wymiaru i poboru, określenia podstawy ulg i zwolnień  oraz ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących powyższe opłaty i jest niezbędne do identyfikacji płatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa.
  5. Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych) jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy         z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania .
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-09-14 08:34:09
Czas publikacji: 2018-06-14 12:58:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak