Opłata depozytowa rok 2017 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁATY DEPOZYTOWEJ - BATERIE i AKUMULATORY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803)

PDF

 Kogo dotyczy

Przepisy ustawy w zakresie opłaty depozytowej stosuje się do sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym stanowiących przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw  członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów,które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;

2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Obowiązki wobec nabywcy końcowego

Obowiązki sprzedawcy detalicznego:

  • baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych 
  • lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych: 

Sprzedawca detaliczny ww. baterii i akumulatorów jest zobowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Sprzedawca detaliczny jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, jest obowiązany, w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego zużytych baterii i zużytych akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych baterii lub akumulatorów.

Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do przechowywania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.

Obowiązki podmiotu wobec Marszałka Województwa

 

(pozostałe obowiązki – patrz ustawa o bateriach
i akumulatorach)

Obowiązki sprzedawcy detalicznego:

  • baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,  

Sprzedawca detaliczny przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibe sprzedajacego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej. 

Numer konta

Numer konta bankowego, na które należy przekazywać pobraną i nieodebraną opłatę depozytową:

 

50 1020 1811 0000 0102 0312 4575

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU

 

Wymagane dokumenty

Formularz sprawozdania rocznego:

PDF 

Stawki opłaty depozytowej:

Opłata depozytowa wynosi 30 zł / szt.

 

Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878)

PDF

 

 

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Siedziba departamentu
w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska iRolnictwa

Referat opłat środowiskowych 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

 

Jak do nas trafić? Mapka

lub skorzystaj z mapy interaktywnej

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:

Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58)  32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu

Dodatkowe informacje

Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).

 

Liczba odwiedzin : 1731
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Zawadzki
Czas wytworzenia: 2018-02-05 07:52:14
Czas publikacji: 2018-02-05 11:59:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak