Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
49/III/18 2018-12-20 w sprawie określenia imiennego składu Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.
48/III/18 2018-12-20 w sprawie wyboru delegatów Województwa Pomorskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
47/III/18 2018-12-20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego.
46/III/18 2018-12-20 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego.
45/III/18 2018-12-20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.
44/III/18 2018-12-20 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok.
43/III/18 2018-12-20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
42/III/18 2018-12-20 w sprawie rozpatrzenia petycji Samorządowców Powiatu Nowodworskiego dotyczącej niepodejmowania przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków byłych dróg krajowych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego przebiegających w ciągu byłej drogi krajowej nr 7 i 55.
41/III/18 2018-12-20 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Pomorskiego.
40/III/18 2018-12-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałami w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 323/1 w Gdańsku przy ul. Olszyńskiej 41a, obręb 0113, stanowiących własność Województwa Pomorskiego.