2017 r. - kontrole zewnętrzne 

 
 
* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.)

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za 2017 r.

I kw. 2017
L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli **
1.        Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 09.01.2017
23.06.2017
Kontrola kompleksowa Województwa Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

wystąpienie pokontrolne

protokół RIO cz. 1

protokół RIO cz. 2

2.        Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
10.01.2017
13.01.2017
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie poddziałania 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych efekt kontroli
3.        Cofund Sp. z o.o. 17.01.2017
18.01.2017
KIK 23 efekt kontroli
4.        Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 18.01.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE, Projekt POPT nr 030100-0026//15 w zakresie transzy I, II i III*  
5.        Krajowa Administracja Skarbowa 27.04.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE, Projekt RPPM.09.03.00-22-0002/15 efekt kontroli
6. Krajowa Administracja Skarbowa 04.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE, projekt RPPM.11.04.00-2-0033/15 efekt kontroli
7. Krajowa Administracja Skarbowa 04.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.09.03.00-22-0001/15 efekt kontroli
8. Krajowa Administracja Skarbowa 08.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu ?UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.08.02.00-22-IFB1/16 efekt kontroli
9. Krajowa Administracja Skarbowa 09.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.12.01.00-22-0001/15 WNP nr 2 i 3 efekt kontroli
10. Krajowa Administracja Skarbowa 15.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.02.01.00-22.IFA1/16 WNP 002 efekt kontroli
11. Krajowa Administracja Skarbowa 17.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.04.01.00-018/09 WNP 01-25 efekt kontroli
12. Biuro Audytu i Rachunkowości Promar Sp. z o. o. 17.05.2017 Audyt projektu "Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malborka - Gdynia"*  
13. Krajowa Administracja Skarbowa 18.05.2017 Audyt gospodarowania środkami UE korekty wniosków RPPM.06.01-00-003/08-01 do nr 08 efekt kontroli
14. Krajowa Administracja Skarbowa 18.05.2017 Audyt gospodarowania środkami UE korekty wniosków RPPM.08.02-00-023/08-01 do nr 06 efekt kontroli
15. Krajowa Administracja Skarbowa 18.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.10.03.02-22-IFB1/16 efekt kontroli
16. Krajowa Administracja Skarbowa 18.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.10.05.00-22-IFB1/16 efekt kontroli
17. Krajowa Administracja Skarbowa 19.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.02.01.00-33-IFA1/16 WNP 16-002 efekt kontroli
18. Krajowa Administracja Skarbowa 25.05.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.04.01.00-22-0022/16 WNP 16-001 efekt kontroli
19. Archiwum Państwowe
w Gdańsku
26.05.2017
26.05.2017
Kontrola archiwum zakładowego. efekt kontroli
20. Najwyższa Izba Kontroli
w Gdańsku
02.06.2017
13.07.2017
Zarządzanie wykorzystaniem środków UE efekt kontroli
21. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 06.06.2017
07.06.2017
Zgodnie z upowaznieniem efekt kontroli
22. Centrum Unijnych Projektów Transportowych 07.06.2017
09.06.2017
Kontrola planowa w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu znak: POIS.07.01.00-00-042/13 efekt kontroli
23. Wojewoda Pomorski 13.06.2017
14.06.2017
Kontrola pozaplanowa w trybie uproszczonym efekt kontroli
24. Krajowa Administracja Skarbowa 20.06.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014- 2020- projekt RPPM.10.02.01-22-0023/16 efekt kontroli
25. Krajowa Administracja Skarbowa 30.06.2017 Audyt systemu w ramach RPO WP 2014-2020 efekt kontroli
26. Najwyższa Izba Kontroli 06.07.2017 Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. efekt kontroli
27. Ministerstwo Rozwoju 27.07.2017
28.07.2017
Kontrole projektów DIP/BDG POPT/31/14 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.*  
28. Krajowa Admnistracja Skarbowa 01.08.2017 Audyt gospodarowania środkami UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt nr RPPM.12.01.00-22.0001/15 WNP 004 i 005. efekt kontroli
29. Państwowa Inspekcja Pracy
w Gdańsku
05.09.2017 Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy
i bhp - wybrane zagadnienia.*
 
30. Krajowa Administracja Skarbowa 06.09.2017 Audyt desygnacyjny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. efekt kontroli
31. Krajowa Administracja Skarbowa 20.09.2017 Audyt gospodarowania środkami EU w ramach: RPO WP 2014-2020 projekt: RPPM.10.02.01-22-0001/15 WNP-008. efekt kontroli
32. Polska Organizacja Turystyczna 18.09.2017
22.09.2017
Kontrola trwałości projektu POIG.06.04.00-00-009/10 "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I". efekt kontroli
33. Krajowa Admnistracja Skarbowa 25.09.2017 Audyt godpodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014- 2020, projekt RPPM.04.01.00-22-0016/16 efekt kontroli
34. Wojewoda Pomorski 25.09.2017
09.10.2017
Dokonanie oceny działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim w 2016 r. oraz w pierwszej połowie 2017 r.  efekt kontroli
35. Krajowa Administracja Skarbowa 06.10.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014- 2020, projekt RPPM.09.01.02-22-0001/16 WNP- 001 efekt kontroli
36. Krajowa Administracja Skarbowa 09.10.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014- 2020, projekt RPPM.04.02.00-22-0003/16 efekt kontroli
37. Najwyższa Izba Kontroli 11.10.2017 "Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym" - kontrola P/17/058 efekt kontroli
38. Krajowa Administracja Skarbowa 16.10.2017 audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.03.02.01-22-0122/15 WNP -003, -005 efekt kontroli
39. Krajowa Administracja Skarbowa 18.10.2017
19.10.2017
Audyt RPO WP follow up LSI efekt kontroli
40. Krajowa Administracja Skarbowa 18.10.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020, projekt RPPM.03.02.01-22-0011/15 WNP -004 efekt kontroli
41. Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej 23.10.2017
29.12.2017
Prawidłowość przyznania, sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem i rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego na projekt pn. „Budowa pensjonatu wraz z zakupem urządzeń do prowadzenia działalności gastronomicznej” realizowany przy ul. Marynarki Polskiej 58a w Ustce".*  
42. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 24.10.2017
27.10.2017
Działania Pomoc Techniczna operacje Wynagrodzenia pracowników jednostki regionalnej KSOW Województwa Pomorskiego  wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w latach 2015-2017 (sierpień 2015-luty 2017) efekt kontroli
43. Krajowa Administracja Skarbowa 26.10.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.06.03.03-22-0001/15 WNP -005, -006 efekt kontroli
44. Krajowa Administracja Skarbowa 30.10.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.06.01.01-22-0001/16 WNP -002 efekt kontroli
45. Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 14.11.2017 Kontrola doraźna w zakresie wydawania zezwoleń na przewozy regularne (powiat kościerski) efekt kontroli
46. Krajowa Administracja Skarbowa 14.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.03.02.01-22-0045/15 WNP -002 efekt kontroli
47. Krajowa Administracja Skarbowa 16.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.10.02.01-22-0013/15 WNP -005 efekt kontroli
48. Krajowa Administracja Skarbowa 17.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.08.03.00-22-0016/15 WNP -008, -010 efekt kontroli
49. Krajowa Administracja Skarbowa 20.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.06.01.02-22-0019/15 WNP -003, -004, -005, -006 efekt kontroli
50. Krajowa Administracja Skarbowa 20.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.03.02.01-22-0172/15 WNP -002, -003 efekt kontroli
51. Krajowa Administracja Skarbowa 20.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.06.01.02-22-050/15 WNP-004 efekt kontroli
52. Krajowa Administracja Skarbowa 20.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.11.04.00-22-0014/15 WNP -002, -003 efekt kontroli
53. Krajowa Administracja Skarbowa 22.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 kwoty ujemne projekty  RPPM.02.05.00-22-0001/16 WNP -003,  -004: RPPM.09.03.00-22-0001/15 WNP -009, -011, -013, -015, -017, RPPM.09.03.00-22-0002/15 WNP 008 -017 efekt kontroli
54. Wojewoda Pomorski 27.11.2017
01.12.2017
Analiza realizacji bieżących spraw w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego efekt kontroli
55. Krajowa Administracja Skarbowa 27.11.2017 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.10.01.01-22-0002/16 WNP -001 efekt kontroli
56. Krajowa Administracja Skarbowa 13.12.2017 Audyt systemu w ramach RPO WP 2014-2020 KWK-8 (IZ), KWK 13 (IP) efekt kontroli
57. Krajowa Administracja Skarbowa 12.12.2017 Audyt operacji w ramach POPT projekt POPT.03.01.00-00-0026/15*  
 

Liczba odwiedzin : 975
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-05-08 10:45:16
Czas publikacji: 2019-01-21 10:53:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak