Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. z dnia 2017.07.21 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 

  1. Port Service Sp. z o. o. w Gdańsku - Instalacje w gospodarce odpadami: do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyko-chemicznej oraz do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.
  2. Cementownia Wejherowo Sp. z o.o.
  3. Adkonis- Ferma kur Sp. z o.o.- Komiłowo
  4. AiH Sp. z o.o.- ferma drobiu- Skorzewo  
 


Liczba odwiedzin : 184
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Adameczek
Czas wytworzenia: 2018-04-06 14:50:51
Czas publikacji: 2018-07-04 13:50:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak