Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i tramwajami 

 

 

Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami wpisu do ewidencji egzaminatorów dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Opłatę w wysokości 50zł należy dokonać zgodnie z poniższymi danymi:

Województwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 nr rachunku bankowego: 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148

tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów.

Wysokość opłaty wskazuje § 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

 

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW - do pobrania 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub
  tel. 58 32 68 518.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami w celu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz obsługi finansowo-księgowej.
 4. Pana/i dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji celu, dla którego dane są gromadzone.
 9. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 


Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Tatarzycka
Czas wytworzenia: 2018-08-10 14:18:47
Czas publikacji: 2018-10-09 13:56:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak