Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
37/15/19 2019-01-17 w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020.
35/14/19 2019-01-15 w sprawie powołania Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
34/14/19 2019-01-15 w sprawie ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia garażowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/16, obręb 2 oraz powołania Komisji Przetargowej.
33/14/19 2019-01-15 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości, warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń magazynowo-garażowych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/5, obręb 2 oraz powołania Komisji Przetargowej.
32/14/19 2019-01-15 w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem części gruntu zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/5, obręb 2, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
31/14/19 2019-01-15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
30/14/19 2019-01-15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261/3, obręb 0025 (Firoga) oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania podziału nieruchomości.
29/14/19 2019-01-15 w sprawie przyjęcia Zasad aplikowania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich.
28/14/19 2019-01-15 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty”.
27/14/19 2019-01-15 w sprawie podpisania Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.