Sprawy do załatwienia 

 

Uwaga: Udogodnienia dla osób niedosłyszących

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres do@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem (58) 32 68 730 w sekretariacie Departamentu Organizacji.

Korzystanie z pomocy tłumacza jest w urzędzie bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


Wszystkie poniższe sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu, wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta - załóż je - ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Instrukcja użytkownika

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii na następujących nośnikach danych:
  * Dyskietka 1,44 MB,
  * Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0.
  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.


Dostarczone dokumenty muszą spełniać nastepujące warunki:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, PDF.
 3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Profil zaufany
Z dniem 9 czerwca 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 547).

 
SPRAWY DO ZAŁATWIENIA:

 

EDUKACJA I SPORT

Sprawy do załatwienia: Edukacja i sport

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Sprawy i informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego

INFRASTRUKTURA

Sprawy do załatwienia w Departamencie Infrastruktury

KANCELARIA SEJMIKU

Sprawy do załatwienia w Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego

KULTURA

Sprawy do załatwienia: Kultura

MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA

Sprawy do załatwienia: Majątek Województwa

GEODEZJA

Sprawy do załatwienia: Geodezja

PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Sprawy i informacje dotyczące Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZEJ

Sprawy oraz informacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

ROZWÓJ GOSPODARCZY

Sprawy do załatwienia w Departamencie Rozwoju Gospodarczego

ŚRODOWISKO, ROLNICTWO, ZASOBY NATURALNE

Sprawy do załatwienia: Środowisko, Rolnictwo, Zasoby Naturalne

TURYSTYKA

Sprawy do załatwienia: Turystyka

ZDROWIE

Sprawy do załatwienia: Zdrowie

Oddział Zamiejscowy Urzędu w Słupsku

Sprawy do załatwienia w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Sprawy do załatwienia u Inspektora Ochrony Danych

 

Liczba odwiedzin : 52051
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-22 11:59:01
Czas publikacji: 2019-02-14 13:56:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak