Baza WSO - warunki i zakres dostępu 

 
 

WSO  – Wojewódzki System Odpadowy, to wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń  w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. 


Podstawa prawna
Art. 37 ust. 6 Ustawy o odpadach nałożył na marszałków województw obowiązek prowadzenia wojewódzkich baz danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzania rocznego raportu wojewódzkiego, przekazywanego ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Cel prowadzenia bazy
Głównym założeniem bazy jest ujednolicenie systemu zbierania i przetwarzania danych dotyczących odpadów.
Wojewódzka baza dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami składa się z 8 działów i jest ona częścią centralnej bazy danych, którą prowadzi Ministerstwo Środowiska.
Dane zawarte w WSO są uzyskane na podstawie zbiorczych zestawień danych, informacji uzyskanych od starostów oraz sprawozdań i informacji, o których mowa w  art. 30 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

Baza  WSO zawiera informacje o:

 • ilości i rodzajach wytworzonych odpadów,
 • sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów z podaniem odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
 • gospodarce olejami odpadowymi, z wyszczególnieniem ilości olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych oraz liczby wydanych decyzji i wpisów do rejestru w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi,
 • gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania,
 • rejestrze wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • planach gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zakresu planu i terminów kolejnych etapów opracowywania planów,
 • instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów.


Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych

Nieodpłatny dostęp do bazy posiadają uprawnione organy:

 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • minister właściwy do spraw gospodarki,
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • starosta,
 • wójt,
 • burmistrz lub prezydent miasta,
 • wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
 • zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 •  służby statystyki publicznej.

Dostęp do WSO oraz zakres informacji udostępnianych poszczególnym organom reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101 z 2007 r., poz. 687).

W celu uzyskania przez uprawniony organ dostępu do WSO należy złożyć do Marszałka Województwa:

 • Pisemny wniosek w celu nadania indywidualnego prawa dostępu.
  We wniosku należy ująć:
  - dane teleadresowe organu,
  - numer REGON organu,
  - imię i nazwisko pracownika, który będzie korzystał z bazy danych, 
  - adres poczty elektronicznej ww. pracownika,
  - IP zewnętrzne sieci organu.
 • Upoważnienie organu dla pracownika, który będzie korzystał z bazy danych.

Pliki do pobrania

 

Liczba odwiedzin : 4012
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-22 13:22:59
Czas publikacji: 2016-05-20 11:12:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak