Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli  

 
 

WPIS DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Podstawa prawna: art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 27 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591)

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  W celu uzyskania wpisu do ewidencji należy złożyć następujące dokumenty:
  1) Wniosek o wpis do ewidencji wraz z załącznikami (w załączeniu).
  2) Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
  a) kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce,
  b) warunków lokalowych i wyposażenia placówki
 2. OPŁATA:
  Uzyskanie wpisu nie wymaga wniesienia opłaty
 3. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
  Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Edukacji i Sportu ul. Okopowa 21/27, 80 – 180 Gdańsk.
 4. DEPARTAMENT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY ORAZ UDZIELENIE INFORMACJI:
  Odpowiedzialnym za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji na temat przyjmowanych spraw jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAW:
  1) Samorząd Województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.
  2) W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia lub zmiany dokumentacji.
  3) Samorząd Województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:
  a) wniosek o wpis nie zawiera dokumentów i danych, o których mowa w punkcie 1 i mimo wezwania nie został uzupełniony lub
  b) statut placówki jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub
  c) nie zostały zapewnione warunki, o których mowa w punkcie 1 lit. a i b umożliwiające realizację zadań statutowych.
 6. SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O ZAŁATWIENIU SPRAWY:
  1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przekazywane jest drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub na życzenie wnioskodawcy może być odebrane osobiście.
  2) Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji przekazywana jest drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub na życzenie wnioskodawcy może być odebrana osobiście.
  3) Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji przekazywana jest Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz właściwemu ze względu na adres siedziby placówki organowi podatkowemu.
 7. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji o odmowie wpisu placówki do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem samorządu województwa.
 8. WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI:
  1) Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w następujących przypadkach:
  a) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej placówkę prowadzenia działalności oświatowej,
  b) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że placówka nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa – jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  c) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
  d) zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  2) wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.
 9. INNE INFORMACJE:
  Organ prowadzący placówkę jest obowiązany zgłosić Województwu Pomorskiemu zmiany danych objętych wpisem do ewidencji powstałe po wpisaniu placówki do ewidencji placówki, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 

Liczba odwiedzin : 2731
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-13 10:34:55
Czas publikacji: 2018-10-24 14:20:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak