Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 

 

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz 310).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (t.j. Dz.U. 2015 poz.739)

Opis sprawy/zadania:

Zezwolenia wydawane są na wniosek przedsiębiorcy oddzielnie: na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo i napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - na czas oznaczony – nie dłuższy niż dwa lata.

Wymagane dokumenty :

 1. Wnioski:

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem.

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

 1.  załączniki do wniosku:

1) umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4) zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
5) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6)  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;
7) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Wnioski on-line:

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia: ustala się w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła

1 000 000 zł, opłatą za wydanie zezwolenia ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

 1. Inne:

a) Za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach wynosi 200 zł

b) Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł

c) Za wydanie duplikatu zezwolenia wynosi 50 zł

d) Za wydanie decyzji wprowadzającej  nowe miejsca prowadzenia działalności, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w zezwoleniu wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania

Opłaty należy dokonywać na konto nr
86 1020 1811 0000 0702 0312 3148
Województwo Pomorskie
Ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt):

Departament Infrastruktury
Jacek Raczyński
e-mail: j.raczyński@pomorskie.eu

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. W szczególnych przypadkach w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Korespondencyjnie
  Adres : ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 2. Osobiście:
  a) Kancelaria Ogólna UMWP ul. Okopowa 21/27, Gdańsk,
  b) Departament Infrastruktury ul. Równa 19/21 (budynek Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego), Gdańsk.

Tryb odwoławczy:
Na podstawie art.127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. 2013 r. poz. 267, ze zm.),  od powyższej decyzji, stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe uwagi:

1.Warunki prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na prowadzenie obrotu napojami alkoholowego w kraju napojami alkoholowymi:

1)    przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;
2)    sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;
3)    prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów;
4)    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami;
5)    posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
6)    niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
7)    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu;
8)    zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
9)    przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.

2.Informacja dotycząca przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm. ) przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłat, o której mowa w art. 92 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów pod tym katem i jeśli zostały rozdysponowane na  wydatki, które szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1300 ).

Warunkiem uzyskania pomocy jako pomoc de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez podmiot uprawniony do pobierania opłat. W tym przypadku właściwym organem jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca powinien przedstawić Marszałkowski Województwa Pomorskiego informacje o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

Występując o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia dokumenty zgodnie z par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.)

3.Inne:

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (stan na dzień 02.10.2018)

Informacja o wielkości sprzedaży 

 
 


Liczba odwiedzin : 5307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-14 09:17:05
Czas publikacji: 2018-10-02 14:26:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak