Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

 
 

Podstawa prawna:

art. 65 (a-j) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 128)

Opis sprawy:

Informacja adresowana jest do organizatorów, którzy chcą przeprowadzić zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy powodujące utrudnienie w ruchu drogowym lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny.

Wymagane dokumenty:

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, który powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 2. rodzaj i nazwę imprezy;
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu
  oraz zakończenia imprezy;
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela. 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia (np. na odcinkach dróg);
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca obejmujący:
  a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
  b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
  c) rodzaj i ilość środków technicznych (znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy) oraz miejsce ich rozlokowania,
  d) rodzaj, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
  g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
  h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
  i)  sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych;
 7. pełnomocnictwo, jeżeli organizator działa przez pełnomocnika;
 8. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem część III, ust. 13, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) bądź oświadczenie o zwolnieniu z opłaty skarbowej (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Do przewozu osób kolejką turystyczną stosuje się art. 65j.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 48,00 zł za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Nr konta  31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
z dopiskiem: opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji

Art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) zwalnia się od opłaty skarbowej - jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o zorganizowanie imprezy załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zmianami).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pod adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.doc

Data: 2017-02-27 07:39:54 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do wniosku_Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca.doc

Data: 2017-02-27 07:39:54 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2005
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-14 09:20:53
Czas publikacji: 2017-02-27 09:28:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak