Udostępnianie protokołów, uchwał z sesji oraz komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 
 

Udostępnianie  protokołów, uchwał z sesji oraz komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego

podstawa prawna art. 15a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U.01.142.1590 z późn.zm.) o samorządzie województwa oraz art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z dnia 8 października 2001 r. z późn.zm.);
opis sprawy przygotowanie dla zainteresowanej osoby/jednostki protokołu, uchwał z posiedzenia sesji czy komisji SWP;
wymagane dokumenty złożenie wniosku o udostępnienie informacji;
opłaty brak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy Kancelaria Sejmiku;
termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie protokołów i uchwał z sesji oraz komisji SWP następuje na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli uchwała czy protokół nie może być udostępniona w terminie 14 dni, KS obowiązana jest do powiadamienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
miejsce złożenia dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Sejmiku Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tryb odwoławczy odmowa udostępnienia następuje w drodze decyzji, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji następuje w terminie 14 dni, zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
dodatkowe uwagi protokoły, uchwały z posiedzeń sesji oraz Komisji udostępniane mogą być też na wniosek złożony drogą e-mail lub prośbę zgłoszoną telefonicznie
 

Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-14 09:48:43
Czas publikacji: 2015-05-14 09:49:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak