Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Pomorskiego 

 

 

Podstawa prawna:
- Art. 14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z póź. zm.);
- Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);
- Uchwała Nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego
 
Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku
 Wniosek należy wypełnić w komputerowym edytorze tekstu.
II. Wymagane załączniki do wypełnionego przez wnioskodawcę wniosku to:
1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty wraz z załącznikiem graficznym, jeśli decyzja taki posiada;
2. Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot tytułu prawnego do władania zabytkiem (aktualny odpis z księgi wieczystej lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego; w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości budynkowej i gruntowej, odpis z Księgi Wieczystej odrębnych własności lokali);
3. Dokumenty określające stanowisko służb ochrony zabytków w formie pozwolenia lub postanowienia konserwatorskiego wraz z załącznikiem do ww. dokumentów t.j. programem prac konserwatorskich lub projektem budowlanym (w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na etapie składania wniosku, pozwolenie konserwatorskie musi być dostarczone najpóźniej przed podpisaniem umowy o dotację);
5. Decyzja właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej udzielająca pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik do ww. decyzji (jeśli dotyczy);
5. Kosztorys wraz z przedmiarem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (netto i brutto) podpisany przez uprawnione osoby;
6. Fotograficzna dokumentacja zabytku obrazująca aktualny stan techniczny całości obiektu oraz jego części, przy której prowadzone będą prace lub roboty;
7. Dokument określający status prawny podmiotu:
 - zaświadczenie z właściwej kurii diecezjalnej lub Urzędu Wojewódzkiego - w przypadku osób prawnych kościoła;
 - KRS - w innych przypadkach;
 - w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na realizację zadania oraz ubieganie się o dotację od Województwa Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz Uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej o powołaniu Zarządu, udzieleniu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie wniosku o dotacje i zawarcia z Województwem Pomorskim umowy na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku. (Dołączyć w przypadku udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi/Zarządcy), Umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z art.18 ustawy o własności lokali (Dz. U. 2000 nr 80 poz. 903 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy;
8. W przypadku gdy podmiot jest przedsiębiorcą – w  rozumieniu art. 1 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.):
a)zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub o nieotrzymaniu takiej pomocy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do wniosku;
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - zakres informacji określony został odpowiednio w formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810 z 2010 r.);
9. Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań w zakresie wniosku i zawarcia z Województwem Pomorskim umowy o udzielenie dotacji na prace lub roboty, jeżeli składa oświadczenie woli i zaciąga zobowiązanie inna osoba niż wynika to z KRS, ewidencji lub innego rejestru (jeśli dotyczy). W przypadku współwłasności osób fizycznych (w tym małżeńskiej-gdy małżonków reprezentuje jeden z nich) – wymagana jest zgoda lub pełnomocnictwo.
 
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. W przypadku kserokopii dokumentów – załączniki winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
 
Formularze/ wnioski do pobrania:
Regulamin - Uchwała Nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku;
 
Opłaty:
Nie pobiera się
 
Jednostka odpowiedzialna: 
Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
adres korespondencyjny: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
siedziba: ul. Długi Targ 8-10, 80-828 Gdańsk, tel. 058 32 68 280, fax: 058 32 68 283
 
Termin załatwienia sprawy:
Wnioski o dotację należy składać - zgodnie z ust. 1 § 5 Uchwały Nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku – do dnia 30 października każdego roku poprzedzającego rok realizacji prac lub robót. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.
Rozstrzygnięcie naboru wniosków odbywa się po uchwaleniu budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na dany rok budżetowy. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje organ stanowiący samorządu województwa – Sejmik Województwa Pomorskiego -  w roku realizacji prac lub robót. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie o decyzji Sejmiku Województwa Pomorskiego.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać:
- w sekretariacie Departamentu Kultury, ul. Długi Targ 8-10, 80-828 Gdańsk
lub
- w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Wnioski można też przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
Tryb odwoławczy:
Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwoławczego.
 
Uwagi i dodatkowe informacje:

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana w tym celu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1028/84/15 z dnia 20 października 2015 r. Wnioski zawierające uchybienia formalne i złożone po terminie nie podlegają ocenie merytorycznej.

Decyzję o udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy podejmuje Sejmik Województwa Pomorskiego w formie uchwały. W uchwale określa się nazwę Beneficjentów, którym udzielono dotacji, nazwę zadania - na wykonanie którego przyznano dotację oraz kwoty przyznanych dotacji. Sejmik Województwa Pomorskiego, w miarę posiadanych środków, ustala w budżecie województwa wysokość wydatków przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Warunki i tryb przekazania dotacji i jej rozliczenia określa umowa zawierana pomiędzy Województwem Pomorskim a Beneficjentem w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa
Pomorskiego, właściwą dla rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok.

 

Załączniki do umowy dla podmiotów, które w 2018 roku otrzymały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego (do pobrania):

 

 

 


Liczba odwiedzin : 3721
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-19 10:08:59
Czas publikacji: 2018-03-07 14:06:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak