Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Województwo Pomorskie 

 
 
Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Pomorskie:
Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek zainteresowanego i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika
do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł.
 
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
 
Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta:
Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
NIP: 583-00-11-969
Nr rachunku: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
 
 
Możliwość uzyskania informacji:
Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
Gdańsk, Długi Targ 8-10, pok. 2 II p., tel. 58 326 82 80 w godzinach 7.45 – 15.45
 

Liczba odwiedzin : 1291
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-19 10:15:05
Czas publikacji: 2018-07-10 11:00:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak