Stypendia dla twórców kultury 

 
 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) zmieniona uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1673) w związku z Regulaminem przyznawania stypendiów dla twórców kultury stanowiącym Załącznik Nr 5 do ww. uchwały.

Opis sprawy/zadania:
Stypendia dla twórców kultury są przyznawane na zasadach konkursowych, raz do roku. Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, a ponadto mieszkające lub tworzące w województwie pomorskim, lub realizujące projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Warunki konkursu:
Zgłaszane projekty artystyczne podlegają ocenie zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu i regulaminie.
 

Przykładowe ogłoszenie – edycja konkursu stypendialnego na rok 2019 (w kolejnych edycjach konkursu ogłoszenie może ulec zmianie):

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019

 

 1. Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2019.
 2. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
 3. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
 4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 5. Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.
 6. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Długi Targ 8-10 oraz dostępne
  są na stronie Województwa Pomorskiego http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty.
  Na ww. stronie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.
 7. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
  24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) zmienionej uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1673) oraz niniejszego ogłoszenia.
 8. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2018 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.
 11. W Biuletynie Informacji Publicznej UMWP i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium.
 12. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2019 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 058 32 68 284) oraz Anna Maliszewska (tel. 058 32 68 286) - Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-828 Gdańsk, Długi Targ 8-10.
 13. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 14. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym w terminie 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu.

Regulamin przyznawania stypendiów dla twórców kultury

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek stypendialny na dany rok, zgodny z formularzem stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego. We wniosku należy podać m.in. tytuł projektu, termin realizacji, opisać jego założenia, a także wskazać szacunkowy koszt.

Oprócz wniosku wymagane są następujące załączniki: życiorys artystyczny i dokumentacja dorobku twórczego, artystycznego, naukowego, popularyzatorskiego, konserwatorskiego lub innego, np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, dyplomy, recenzje.

Opłaty:

Nie pobiera się

Jednostka odpowiedzialna:

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
adres korespondencyjny: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
siedziba: ul. Długi Targ 8-10, 80-828 Gdańsk, tel. 058 32 68 280, fax: 058 32 68 283 

Termin załatwienia sprawy:
Termin złożenia wniosku, a następnie rozstrzygnięcia tzw. konkursu stypendialnego jest ruchomy i zależny od terminu ogłoszenia projektu budżetu. Na ogół konkurs jest ogłaszany w październiku danego roku na rok kolejny, wnioski można składać do ostatnich dni listopada. Wnioski ocenia Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Wyniki konkursu ogłasza Zarząd Województwa Pomorskiego publikując uchwałę na stronie internetowej: www.pomorskie.eu w zakładce Samorząd Województwa Pomorskiego -> Ogłoszenia i komunikaty. Ponadto wszyscy składający wnioski stypendialne są pisemnie informowani o wynikach konkursu.
 
Ze stypendystami podpisywana jest umowa, która stanowi podstawę wypłaty środków finansowych. W ramach rozliczenia przyznanego stypendium, stypendysta składa sprawozdanie oraz dokumentację poświadczającą wykonanie projektu w terminie nie późniejszym niż do 15 grudnia danego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski stypendialne można składać bezpośrednio w siedzibie Departamentu Kultury UMWP lub wysłać pocztą pod adres:

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)  

Tryb odwoławczy:
Od decyzji Zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla twórców kultury nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 6362
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-19 10:19:46
Czas publikacji: 2018-10-16 12:17:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak